Řádová investitura 2015 a 20. výročí Slavkovské iniciativy smíření.

Letošní řádová investitura se konala dne 3.10.2015 ve Slavkově u Brna v rámci jubilejních 20. Slavkovských dní smíření.

Slavkov u Brna, ve světě známý jako Auszterlitz, vešel do dějin smutnou událostí – Bitvou tří císařů, která se odehrála 2. prosince 1805. Výsledkem tohoto nesmíření bylo 20 tisíc obětí a později na následky umřelo dalších 10 tisíc. Podle některých pramenů je obětí ještě víc. Jenom pro vaši představu – Vyškov, který má 21 tisíc obyvatel, Slavkov 6,5 tisíc a ještě pár vesnic k tomu, by byly za jediný den vyhlazeny.

Slavkovská iniciativa smíření, která letos oslavila 20. výročí svého vzniku, je opakem tohoto nesmíření. Zrodila se v srdcích několika nadšenců na Slavkovském zámku, jehož tehdejším ředitelem byl rytíř našeho řádu blahé paměti Ing. Jan Špatný. Postupně se přidávali další a další, ale spojením Slavkovské iniciativy smíření s Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les a Politaví vznikla platforma, která umožňuje spolupráci všech lidí dobré vůle, bez ohledu na jejich konfesi nebo politickou příslušnost.

Každý ročník Slavkovských dnů smíření má svoje téma, to letošní bylo „Evropa – místem pro lidí dobré vůle“. Vycházeli jsme z evangelijního poselství „Pokoj lidem dobré vůle“ a přesto nebo právě proto, že současná Evropa je zmítaná nepokojem, jsme mluvili o pokoji.

Vyvrcholení oslav byla ekumenická bohoslužba, které předsedal náš řádový hlavní kaplan kardinál Miloslav Vlk. Součásti bohoslužby byla řádová investitura, na které bylo do řádu přijato dvanáct postulantů a patnáct členů řádu bylo povýšených.

Věříme, že program letošních Slavkovských dní smíření přispěl k vytváření a šíření Božího pokoje v naši společnosti, ale především v našich srdcích.

Nově ustanovená Brněnská komenda a Velkopřevor J.E. PhDr. Ludvík hr. Belcredi, KCLJ-J

Pozvání na Slavkovskou iniciativu smíření 2014
„První světová válka a smíření“

Žijeme v době, která se vyznačuje stoupajícím napětím a množícími se válečnými konflikty, které jsou nám stále blíž. Terorizmus se stal neodmyslitelnou součásti mezinárodní scény a jeho hrozba se neustále stupňuje. Dnešní doba se bez nadsázky dá nazvat dobou apokalyptickou. Na první pohled se zdá, že už není úniku a my se s tím  musíme smířit.
Mnozí z vás si po přečtení nadpisu určitě položili otázku, jestli má smysl se ještě vracet k hrůzám první světové války?
Myslíme si, že to nejen smysl má, ale je to v této době nanejvýš důležité. Vždyť to byla právě první světová válka, která zničila veškeré hodnoty lidskosti. Od té doby se svět změnil k nepoznání a my dnes v zoufalé beznaději sklízíme ovoce tohoto dějinného přelomu.
Budeme dál zavírat oči nad  krutou realitou, anebo se vzchopíme a s Boží pomoci se postavíme tváři tvář této výzvě?
Slavkovská iniciativa smíření se nehodlá s touto skutečnosti smířit a právě proto jsme se rozhodli věnovat letošní Slavkovské dny smíření, které se budou konat ve Slavkově u Brna ve dnech 3.-4. října 2014, tématu „První světová válka a smíření.“
Letos, jak je všeobecně známo, si připomínáme smutné výročí 100. let od zahájení první světové války. Kromě jiného chceme připomenout osudy lidí z našeho města i z celého regionu Ždánický les a Politaví, kteří se účastnili první světové války. 
Slavkovské dny smíření zahájí páteční večerní koncert smíšeného pěveckého sboru Vox Iuvenalis [Hlas mládí] z Brna pod vedením dirigenta Jana Ocetka. Koncert začne v 19.00 hod. a bude se konat jako obvykle v historickém sále slavkovského zámku.
V sobotu v deset hodin budou Slavkovské dny smíření pokračovat odborným seminářem. Hlavním přednášejícím bude generální převor Křížovníků s červeným srdcem, podplukovník ve výslužbě Globální záchranné služby při OSN Jiří Stanislav. Přednášku doplní malá výstavka s texty rodinných příběhů, dopisů z války a fotografií od vojáků ze Slavkova a okolí, které nám zapůjčily jejich rodiny. Jen ze Slavkova bylo odvedeno na 1000 slavkovských občanů, z nichž 87 padlo.
Po společném obědě bude ve 14.00 hod. následovat v chrámu Vzkříšení Páně ekumenická bohoslužba. Předsedajícím bude vzácný host, kardinál Miloslav Vlk. Při bohoslužbě zazní vzpomínka na padlé s výčtem seznamů padlých vojáků z regionu Ždánický les a Politaví. Setkání i bohoslužbu bude doprovázet pěvecký sbor Vox Iuvenalis.
Věříme, že toto téma vás zaujme a přitáhne nejen slavkovské občany.


Za SIS P. Mgr. Milan Vavro

 

Pouť k Panně Marii Určické

Termín: 7. září 2014
Místo konání: Určice u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele
Organizátoři: Farnost Určice, Obec Určice, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a Společnost božského spasitele – Salvatoriáni (SDS).
Odkaz: www.farnost-urcice.cz, www.msbailivlazarus.cz


Již po druhé se první zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do předvečer první světové války. Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Obraz se původně nacházel na stromě u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov. Po sérii zázračných uzdravení a zjevení byl slavnostně přenesen do určického kostela, kde je uchován dodnes.
Mši svatou bude celebrovat 7. září v 11:00 pomocný biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský Mons. Josef Hrdlička. Mši svatou zpěvem doprovodí Dómský smíšený sbor Brno. Na mši svaté budou přítomni zástupci rytířských a kněžských řádů. Ukončení poutě bude slavnostním požehnáním v 15:00.

Po mši svaté je pro poutníky připraven oběd v prostorách obecního úřadu, kde bude hrát kapela Hanačka hanácké lidové tance.

Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

Další informace ZDE

Vážení,

     zveme Vás na tradiční pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o třetí ročník obnovené poutní tradice. V letošním roce bude hlavním celebrantem opat Marian Rudolf Kosík, Oprem. Záštitu nad poutí převzala Její Císařskokrálovská  výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a její manžel Dr. Michael Macek. Organizátory poutě jsou Farnost Určice, Salvatoriáni a Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského.

25. května 2013 navštívila jeho Svatost ekumenický patriarcha Konstantinopole a Nového Říma Bartoloměj I. Mikulčice v rámci oslav 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Setkání s patriarchou se účastnili v jeho doprovodu arcibiskup michalovsko - košický Juraj a archimandrita Marek Krupica, členové našeho řádu. Sekretář MSB Marek Vařeka zajistil na pravoslavnou pouť ostatek sv. Cyrila, který dovezl olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Přítomnost ostatku sv. Cyrila měla pro patriarchu Bartoloměje a dalších 10 patriarchů z jednotlivých autokefálních církví mimořádný význam. Všichni pravoslavní představitelé byli mimořádně vděčni za zapůjčení ostatků sv. Cyrila na mikulčickou pouť. Patriarcha Bartoloměj I. se dlouhodobě snaží o spojení pravoslaví s římskokatolickou církví. Pravidelně se setkává s představiteli katolické církve. Byl prvním konstatntinopolským patriarchou, který se zúčastnil intronizace nového papeže Františka ve Vatikánu. Modleme se, aby se obě církve co nejdříve sblížily, protože k tomu mají nejblíže. Přejeme Jeho Svatosti Bartoloměji I. mnoho sil a odhodlání v tomto nelehkém úkolu.

Arcivévodská návštěva na Moravě

Na pozvání sekretáře Prostějovské komendy PhDr. Marka Vařeky, Ph.D., OLJ., přijeli do České republiky příslušníci Habsburského domu. Jednalo se o ryze soukromou návštěvu arcivévodů Andrease Salvatora (člen našeho řádu) a jeho bratra Dr. Michaela Salvatora s manželkou arcivévodkyní Piou. Oba arcivévodové jsou rytíři Řádu Zlatéhou rouna. Arcivévodové projevili zájem podívat se na výstavu „Císař František Štěpán Lotrinský, pán Hodonína a Holíče“, jejímž spoluautorem je i prostějovský sekretář. Výstava je instalována v prostorách Masarykova muzea v Hodoníně.

Na přání baliva a úcty, kterou Řád chová k příslušníkům Arcidomu Rakouského jim předal Dr. Vařeka tři klopové odznaky zeleného kříže. Hosté s potěšením přijali pozvání prostějovského starosty a komtura Miroslava Pišťáka, MMLJ, CLJ., na oběd